Декларация за поверителност

Във връзка с ползването на сайта https://psoriasis-treatment.eu/, д-р Иванка Димитрова събира лични данни относно вашите имена, адрес, и данни за контакт. В изпълнение на задълженията си по чл. 13 и 14 от Регламент (ЕС) 2016/679 Ви информираме, че:

  • Личните данни (име, телефон, адрес, имейл), които предоставяте се събират единствено във връзка с определянето на час за преглед и правното основание за това е предприемане на стъпки по Ваше искане преди сключването на договор за медицинска консултация;
  • Тези лични данни няма да се предоставят на трети лица;
  • Изброените по – горе категории лични данни ще се съхраняват за период от 1 месец от датата на определения час за преглед;
  • Като Субект на лични данни имате право да поискате достъп до съхраняваните за Вас лични данни, коригиране или изтриване на лични данни или ограничаване на обработването, както и да направите възражение срещу обработването на лични данни; да поискате преносимост на данните; да подадете сигнал/жалба до Комисията за защита на личните данни на следната интернет страница: https://www.cpdp.bg.

В случай на въпроси, моля обърнете се към: д-р Иванка Димитрова.

Към началото